Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец януари 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Годишен финансов отчет по Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти; Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане – Адвокатска тайна; Вътрешни доставки в рамките на ДДС групата – Безвъзмездни доставки на услуги; Опазване на безопасността и здравето на работниците – Защита на очите и зрението на работниците

Преюдициално запитване от български съд: Покритие от задължителната застраховка — Понятие „телесно увреждане“;

 Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика
 3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 5. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Вътрешни доставки в рамките на ДДС групата – Безвъзмездни доставки на услуги – Понятие „цели, различни от икономическата дейност“
 6. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 7. Прагове за регистрация по ДДС в страните-членки на ЕС
 8. Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Задължения на работодателите в Европейския съюз, свързани с условията на труд (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Социална политика — Опазване на безопасността и здравето на работниците — Работа с екранно оборудване — Защита на очите и зрението на работниците — Специални коригиращи средства — Очила — Закупуване от работника — Условия за поемането на разходите от работодателя — Понятия „нормални коригиращи средства“ и „специални коригиращи средства, които са подходящи за съответната работа“
 2. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 4. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 5. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Злоупотреба с господстващо положение – Правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията – Висящо производство пред Европейската комисия – Национално производство относно иск за обезщетение за същото нарушение; Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Злоупотреба – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“
 2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Хартата на основните права на Европейския съюз — Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане — Задължителен автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености — Адвокатска тайна — Освобождаване на обвързания с професионална тайна адвокат посредник от задължението за оповестяване — Задължение на адвоката посредник да уведоми всеки друг посредник, който не е негов клиент, за задълженията му за оповестяване
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Критерии за преценка на неравноправния характер на клауза – Клауза за предсрочна изискуемост на кредит – Предвидено в договор освобождаване от задължението за отправяне на покана за изпълнение – Понятие „неравноправна клауза“
 4. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, предвиждаща заплащането на адвокатско възнаграждение съгласно принципа на почасовата ставка — Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“
 5. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Покритие от задължителната застраховка — Пътнотранспортно произшествие — Смърт на пътник — Право на обезщетение на ненавършили пълнолетие деца — Неимуществена вреда — Страдания на дете от смъртта на негов родител вследствие на това произшествие — Обезщетение само в случай на патологично увреждане — Понятие „телесно увреждане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.