Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни отчети за дейността по ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчно законодателство и осигурително законодателство, в сила от 01.01.2023 г; Модели на ГФО. Отчетност в условията на пандемия; Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 5. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 година (DOC-формат)
 6. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 7. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 8. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 9. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 10. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 11. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 12. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.
 13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 14. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 15. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Право на пълен данъчен кредит и предпоставки за ползване на частичен данъчен кредит на основание чл. 73, ал. 1 ЗДДС – Липсата на данни в информационната система за наети лица при доставчиците не може само по себе си да обоснове категоричен извод за нереалност на доставките, особено при неналичието на обективни факти и данни за участие в данъчна измама
 16. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 17. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 18. Облагане с данък добавена стойност на доставките при подобрение и ремонт на нает актив – Наличие на бартер по смисъла на чл. 130, ал. 1 ЗДДС, когато извършените от наемателя СМР по договор за наем са за сметка на наемната цена – Данъчно събитие за извършените в наетия обект СМР към момента на извършване на строителните услуги
 19. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 20. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 21. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 22. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане
 23. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 24. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения
 25. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 26. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 27. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 28. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност
 29. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 30. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 31. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 32. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 33. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 34. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 35. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 36. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 37. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 38. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 39. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти… (DOC-формат
 40. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 41. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 42. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за ползване на данъчни облекчения
 43. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 44. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми
 45. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 46. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 47. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 48. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 49. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 50. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 година
 51. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС
 52. Режим „отложено плащане на акциз“ по смисъла на ЗАДС
 53. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.  по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ
 54. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 55. Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от източници по чл. 35)
 56. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство
 57. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 58. Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим
 59. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 60. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 61. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 62. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 63. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 64. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 65. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 66. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Условие за наличие на облагаема доставка като основание за възникване на данъчно събитие, обуславящо правото на данъчен кредит – Използване на фактури с отразено в тях невярно съдържание като предпоставка за прилагане на ревизия по особения ред – Направени разходи в по-голям размер от реализираните приходи, което не означава, че РЛ няма да черпи икономическа изгода от тези разходи в по-дълъг период от финансовата година

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2022 година (формат MS Excel)
 2. Годишни отчети при счетоводното приключване
 3. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2022 г.
 4. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2022 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 5. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 6. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 7. Отчет за собствения капитал за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 9. Справка за група предприятия през 2022 година
 10. Справка за данъците и таксите за 2022 година
 11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2022 година
 12. Справка за местните единици за 2022 година
 13. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
 14. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година на микропредприятията
 15. Справка за предприятието през 2022 година
 16. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2022 година (формат MS Excel)
 17. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2022 година
 18. Счетоводен баланс към 31.12.2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 19. Счетоводен стандарт (СС) 4 Отчитане на амортизациите – разяснение – Обстоятелства по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – Съпоставка на отчетените добиви със статистическите данни за средните добиви – Неотчетени добиви от производство и съответно неотчетени приходи от реализацията им – Данъчни амортизации за биологични активи
 20. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
 4. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Осигурително законодателство за 2023 година
 2. Осигуряване на чуждите граждани, работещи при условията на българското законодателство
 3. Регистър на болнични листове – НОИ (формат MS Excel)
 4. Регистър на болнични листове – СТМ и НОИ (разширен вариант) (формат MS Excel)

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Необходимост от доказване на пропуснатите ползи, причинени от непозволено увреждане, във връзка с иск за тяхното обезщетяване
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 7. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Бюджет и одит

 1. Единна бюджетна класификация за 2023 г.
 2. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 3. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор
 4. Отчетност на бюджетните организации
 5. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет
 6. Сметки за средствата от Европейския съюз
 7. Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 8. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджет при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Изчислителни системи

 1. Граждански договор“ с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 2. Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 3. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална работна заплата за страната
 5. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.