Държавен вестник, брой 7 от 24.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 7 от 24.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 7 от 24.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт
РЕШЕНИЕ за допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ на НС от 13.01.2023 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България от NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ – АД, от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 19.01.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г. за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1303 от 21.12.2016 г. за утвърждавам списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
РЕШЕНИЕ № 397 на БНБ от 10.11.2022 г. за пускане в обращение, считано от 6.02.2023 г., сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“ от серията „Българско възраждане““
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд – Благоевград, за 2023 г.
СПИСЪК на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд – Благоевград, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 14 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
СПИСЪК на отписаните от списъка на специалистите – вещи лица, за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 25.10.2022 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдеб¬ ния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Сливен
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Сливен
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол

 

Коментарите са затворени.