Държавен вестник, брой 6 от 20.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 6 от 20.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 6 от 20.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика
РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерския съвет за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР1000
РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
РЕШЕНИЕ за възлагане на министъра на културата предприемане на необходимите действия за откриване и финансиране на Културно-информационен център на Република България в град Тараклия, Република Молдова

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486 от 22.12.2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Финландия относно сътрудничество в областта на материалните ресурси за отбрана
НАРЕДБА № 1 от 9.01.2023 г. за психологическо осигуряване в Служба „Военно разузнаване“
НАРЕДБА № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в Служба „Военно разузнаване“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 8121з-254 от 13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-254 от 13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1243 от 09.11.2020 г. за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-1243 от 9.11.2020 г. за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 1 от 13.01.2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

Министерство на отбраната
Национална служба за охрана

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Върховен административен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 330 от 12.01.2023 г. по административно дело № 116 от 2023 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ОБЕДИНЕН СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2023 г.
РЕГИСТЪР на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2023 г.

 

Коментарите са затворени.