Държавен вестник, брой 10 от 31.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 10 от 31.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 10 от 31.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език
ЗАКОН за българския жестов език
РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 24.01.2023 г. по конституционно дело № 17 от 2022 г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 26.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 26.01.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
НАРЕДБА за медицинската експертиза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 27.01.2023 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
РЕШЕНИЕ № 58 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мраморизирани варовици, от находище „Конаговски чал“, разположено в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, на „Еко-хидро-90“ – ООД, гр. Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 59 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – аркозни пясъчници, от находище „Градец-2“, разположено в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен, на „ЕСКАНА“ – АД, гр. Варна

Министерство на транспорта и съобщенията

КОНВЕНЦИЯ за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
НАРЕДБА № 9 от 18.04.2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Ловешкия окръжен и административен съд за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Ловешкия окръжен и административен съд за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за Пазарджишкия съдебен район за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за Пазарджишкия съдебен район за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд – Плевен, и Административния съд – Плевен, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд – Плевен, и Административния съд – Плевен, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, за 2023 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, за 2023 г.

 

Коментарите са затворени.