Полезно в ДВ (бр. 104 от 30.12.2022 г.)

В брой 104 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Изборният кодекс.

Съгласно промяната в текста в избирателната секция избирателят ще може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гла­суване.

Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, няма да може да гласува с хартиена бюлетина.

Машинно гласуване няма да се произвежда в избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предос­тавяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме.

Машинно гласуване няма да се произвеж­да в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления или в които на последните избори са гласували по-мал­ко от 300 избиратели, както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инстали­ра и поддържа техническите устройства за машинно гласуване.

В този брой се изменя и допълва и Законът за Българската народна банка.

С направените промени се цели преодоляване на правните несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г. и отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за Българската народна банка.

Отстраняването на правните несъответствия, констатирани в Докладите за конвергенция на ЕЦБ и на Европейската комисия за 2022 г. е една от мерките за изпълнение на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II).

 

 

 

 

Коментарите са затворени.