Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец декември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Теми от семинар: Счетоводно отчитане и оповестяване на правителствена и енергийна помощ; Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; Данъци, удържани при източника; Данъчни облекчения; Оборотна ведомост при годишно счетоводно приключване; Oценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъци, удържани при източника
  2. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
  3. Данъчни преференции в ЗКПО във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи
  4. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
  5. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  6. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
  7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Изисквания за наличието на достатъчно данни във фактурата и придружаващите я документи относно естеството и обхвата на услугите, които ако не са изпълнени възпрепятстват преценката за наличието на материалноправни предпоставки за надлежното упражняване правото на данъчен кредит
  8. Облагане с окончателен данък за доходи от източник в България, изплатени на чуждестранни лица
  9. Обмен на информация с други държави, съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
  10. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  11. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 • Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност – Дължим от доставчика на ревизираното лице ДДС (изискуем и начислен) във връзка с издадените фактури за предоставени облагаеми доставки на услуги, който не е ефективно внесен като резултат за съответните данъчни периоди, тъй като е елиминиран чрез неправомерно декларирания данъчен кредит по неполучени доставки

 1. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 година
 2. Регистрация по ЗДДС
 3. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 4. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 5. Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Заявление за вписване на обстоятелства относно субекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и ал. 2, юридически лица и други правни образувания по ал. 3 от Закона за Регистър БУЛСТАТ – РБ-1
  2. Заявление за вписване на обстоятелства относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ, което не притежава ЕГН/ЛНЧ – РБ-3
  3. Заявление за изпълнение на указания по чл. 17, ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ относно отстраняване на нередовности – РБ-4
  4. Заявление за регистрация относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ – РБ-2
  5. Искане за издаване на документ от НАП – Обр. № ОКд-51
  6. Искане за сключване на споразумение по чл. 415г от КТ/чл. 58г от ЗАНН
 • Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Определяне началния момент на погасителната давност при получен заем – Липса на уговорен срок за връщане на заема – Преотдаване под наем на имот от наемателя на собственика

 1. Приложение за вписване на членове на колективен орган на управление в регистър БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

  1. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  2. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  3. Заявление за възстановяване на надвнесена или недължимо платена такса по сметка на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  4. Оборотна ведомост при годишно (междинно) счетоводно приключване
  5. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на наем на превозно средство – Право на приспадане на данъчен кредит при отдаване под наем на закупен автомобил – Едновременно използване на автомобила от собственика и от наемателя – Представяне на документи с цел доказване на благоприятни за лицето последици

 1. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация на основание чл. 88, ал. 5 от Закона за хората с увреждания
 2. Заявление  за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне/производство и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия
 3. Заявление за заличаване от Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания
 4. Ред и условия за включване в механизма лична помощ

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици – РБ-5
 2. Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество по чл. 12, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)

Бюджет и одит

 1. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2023 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 8. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.