Полезно в ДВ (бр. 92 от 18.11.2022 г.)

В брой 92 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

С Наредба № РД-02-20-3 се въвеждат изисквания на чл. 3, 4 и 9 и Приложение I от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.).

Основна цел на новия акт е да осигури единни за страната технически изисквания към енергийните характеристики на сградите, които са съобразени с европейските изисквания в Директива 2010/31/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/844 включително за изпълнение на проектите за енергийна ефективност от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

С наредбата се определят: показателите на енергийните характеристики (EPB показатели) и изискванията към енергийните характеристики на сградите; скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради; националната изчислителна методика за оценка на енергийните характеристики на сградите; изискванията за енергийна ефективност към инвестиционните проекти на сгради.

В текущия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските сто­пани, които са особено засегнати от после­диците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредбата се издава за прилагане на чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Ев­ропейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.).

С приемането на Наредба № 3 се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на земеделските стопани, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така следва да се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на земеделските стопанства, както и да се обезпечи тяхната ликвидност и жизнеспособност.

Очакваният резултат е това да доведе до продоволствена сигурност в страната.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.