Полезно в ДВ (бр. 91 от 15.11. 2022 г.)

В брой 91 на “Държавен вестник” е обнародвана Инструкция № 8121з-1492 от 4 ноември 2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контрол­но-пропускателни пунктове.

Инструкцията цели въвеждането на ред за извършване на гранични проверки в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и с Кодекса на шенгенските граници по отношение проверките в базите данни спрямо граждани на ЕС и граждани на трети страни.

Новият акт ще подпомогне работата на служителите на граничните контролно-пропускателни пунктове при изпълнение на служебните им задължения, чрез указване на реда и последователността на действията им и организационните мерки, които следва да предприемат по отношение на всяко преминаващо през държавната граница лице, с цел установяване на неговата самоличност, наличието на необходимите условия за преминаване през държавната граница и липсата на мерки, ограничаващи движението му.

С инструкцията се уреждат също редът и последователността за извършване на гранични проверки на превозните средства и на предметите във владение на лицата, като част от граничната проверка.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.

С измененията в Наредба № 18 се предвижда възможност БНБ да откаже да даде писмено съгласие за възпроизвеждане на български банкноти и монети, въпреки че са изпълнени обективните изисквания, когато продукт/материал, върху който е възпроизведена българска банкнота и/или монета, създава впечатление за нейното повреждане или създава предпоставки за измама, или обичайната му употреба води до уронване на престижа и авторитета на паричната единица на Република България.

Също така се предвижда осъществяване на контрол за спазване изискванията на Наредба № 18 чрез проверки като „таен клиент“ или чрез дистанционен (документален) контрол на банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра.

Разширява се кръгът от субекти, които имат право да поискат да им бъдат предоставени тестови комплекти с истински годни и негодни български банкноти и монети за настройки на машини за сортиране и/или машини за самообслужване, както и да подават в БНБ заявление за извършване на различните видове тестове на машини, като освен производителите на машини или техните представители, вече и банките, доставчиците на услуги или сервизните оператори ще могат да подават такива заявления.

 

 

 

Коментарите са затворени.