Полезно в ДВ (бр. 87 от 01.11.2022 г.)

В брой 87 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение на МС във връзка с приемането на еврото в Република България.

Министерският съвет в координация с Българската народна банка ще ускори консултациите и преговорите с европейските институции, държавите членки, чиято парична единица е еврото, и държавите, участващи в Механизма за обменните курсове (Exchange Rate Mechanism II), с оглед приемане на еврото в Република България с целева дата 1 януари 2024 г.

Министерският съвет в координация с БНБ и другите отговорни институции ще ускори и процеса на техническа подготовка за приемане на еврото съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България, приет от Министерския съвет на 27 май 2022 г.

Република България приема еврото при запазване на официалния валутен курс на лева към еврото, равен на централния курс от 1,95583 лева за 1 евро.

В новия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 20 от 25 октомври 2022 г. за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации.

С последните промени в Закона за висшето образование е регламентирано министърът на образованието и науката да поддържа чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) регистър на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации.

Основната цел на новата наредба е да се внесе нормативна яснота като се определят съдържанието, условията и редът за воденето на регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации. Точното дефиниране на подлежащите на вписване обстоятелства е предпоставка за поддържане на регистъра в структуриран вид.

С наредбата се цели да бъдат нормативно определени редът за вписване в регистъра, както и данните, обстоятелствата и документите, които подлежат на съхраняване в него, тъй като регистърът ще се води и поддържа като електронна база данни от министъра на образованието и науката чрез НАЦИД и достъп до него ще имат изрично определени в наредбата категории субекти във връзка с изпълнението на служебните им задължения по издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“).

Наредбата цели също така да укаже в каква форма ще се издават удостоверенията за нуждите на виза вид „D“ и как ще се осъществява достъпът до тях, субектите, които могат да извършват действия по вписване в регистъра, както и начините за отстраняване на допуснати технически грешки при издаване на удостоверенията и вписването им в регистъра.

 

Коментарите са затворени.