Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец ноември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2022 г. – рамка на финансово отчитане; Данъчни облекчения – 2022 г.; Тълкувателни решения – 1. Определяне началния момент на погасителната давност; 2. Tрудови правоотношения при предоставяне на работна сила в нарушение на трудовото законодателство;      Право на данъчен кредит – Липса на данъчно събитие на датата на издаването на фактурата; Преференциална данъчна ставка в ЗДДС

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
 3. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
 4. Декларация по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 5. Декларация по чл. 25, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 6. Декларация по чл. 27, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 7. Декларация по чл. 27, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 8. Декларация по чл. 71, т. 2 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 9. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 10. Искане до Столична община за административна услуга за местни данъци и такси
 11. Искане за издаване на документи относно местни данъци и такси
 12. Молба по чл. 24, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 13. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Признаване на право на приспадане на данъчен кредит – Насрещни проверки на доставчици, при които е установено, че тези дружества не са декларирали доставки към издателите на процесните фактури
 14. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност – Непризнато право на данъчен кредит поради това, че между доставчика и получателя не е налице възмездна доставка на услуга, подлежаща на облагане с ДДС – Липса на данъчно събитие на датата на издаването на фактурата
 15. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 16. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Наличие на материалноправните предпоставки по чл. 177, ал. 3, т. 2, предложение второ от ЗДДС – Възникване право на данъчен кредит, като се избягва понасяне на данъчната тежест, както би било ако ревизираното дружество бе съставило протоколи за ВОП по чл. 117 от ЗДДС
 17. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 18. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Определяне началния момент на погасителната давност – Недължимо платен данък върху добавената стойност – Правно основание на погасителната давност при частно вземане

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет за 2022 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 3. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 4. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 – тема от семинар
 5. Годишно счетоводно приключване за 2022 година
 6. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 7. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 8. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Уведомяване на НАП за сключените трудови договори.  Длъжностни характеристики по НКПД – Право на органите по приходите да обявяват съществуването на трудови правоотношения при предоставяне на работна сила в нарушение на трудовото законодателство

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление по ПМС № 349 на МС от 27.10.2022 г.
 2. Заявление-декларация от осигурител за промяна на „съответното ТП на НОИ“ – Приложение № 20
 3. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Защита на потребителите на небанкови финансови услуги

Бюджет и одит

 1. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)
 2. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до СЕБРА и обмен на бюджетни плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.