Нова Европейска финансова практика – ноември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-203/21 от 10 ноември 2022 година

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Санкции с наказателноправен характер — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Право на защита — Налагане на наказателна санкция на юридическо лице за нарушение, извършено от представителя на това юридическо лице — Неприключило паралелно наказателно производство срещу този представител — Понятия „конфискация“ и „имуществена санкция“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Харта на основните права на Европейския съюз. Принцип на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието. Презумпция за невиновност. Национална правна уредба, съгласно която националният съд може да наложи на юридическо лице наказателна санкция за престъпление, за което евентуално е отговорно физическо лице, овластено да формира волята на това юридическо лице или да го представлява, в случай че на последното не е била дадена възможност да оспори действителното извършване на престъплението.

Понятия „конфискация“ и „имуществена санкция“.

Производство за налагане на имуществена санкция за престъпление, което е свързано с данъка върху добавената стойност и в чието извършване е обвинено управляващото и представляващото това дружество лице.

дело С-414/21 от 10 ноември 2022 година

Свобода на установяване — Преместване на седалището на дружество в държава членка, различна от тази по учредяването му — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване — Освобождаване — Мерки, приети от държава членка за запазване на разпределението на данъчните правомощия между държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно законодателство, което предвижда, че повишаване на стойността на акции или на дружествени дялове, осчетоводено от дружество в държава членка след преместването в нея на седалището му, се третира като отразена, но нереализирана печалба, независимо дали преди това, докато дружеството е било местно лице за данъчни цели на друга държава членка, за същите акции или дружествени дялове е било осчетоводено обезценяване.

Спор относно данъчното третиране на операции, отразяващи възстановяване на обезценяване, което дружество е осчетоводило, преди да премести седалището си от Люксембург в Белгия.

дело С-562/20 от 17 ноември 2022 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм — Оценка на рисковете, извършвана от задължените субекти — Установяване на рисковете от държавите членки и задължените субекти — Мерки за разширена комплексна проверка — Трета държава с висок риск от корупция — Изисквания към задължените субекти за доказване и документиране — Постоянно наблюдение на клиента, което трябва да се осъществява от задължените субекти — Публикуване на решенията за налагане на санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължен субект, който може да предостави на компетентния национален орган документи, от които да е видно, от една страна, че е анализирал сключената сделка и установените търговски взаимоотношения и от друга страна, че надлежно ги е отчел, за да вземе необходимите мерки за комплексна проверка спрямо установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Автоматично прилагане на мерките за разширена комплексна проверка. Задължени субекти, които са длъжни въз основа на оценка на рисковете, да вземат мерки за комплексна проверка, при необходимост с разширен характер, спрямо съществуващ клиент, при наличие на промяна в относимите обстоятелства за положението на този клиент (клиентите), при който има висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Спор между R и данъчна администрация V по повод на финансова санкция, която е наложена на R за извършени нарушения на националните разпоредби, посветени на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

дело С-607/20 от 17 ноември 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Безвъзмездни доставки на услуги – Безвъзмездно предоставяне на ваучери на персонала на данъчнозадълженото лице като част от програма за отличаване и награждаване на служителите – Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги – Принцип на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Прехвърляне на ваучери като облагаема сделка. Доставка на услуги, при която едно предприятие предоставя ваучери на свои служители като част от въведена от него програма, чиято цел е да се отличат и наградят най-заслужилите и най-добрите в работата си служители. Правни условия за изискуемост на ДДС по отношение на ваучери за покупка.

Спор по повод на акт за установяване на допълнителни данъчни задължения за недеклариран данък върху добавената стойност за извършени доставки върху стойността на ваучерите за покупка, предоставяни на персонала като част от въведената програма за отличаване и награждаване на служителите.

съединени дела С-37/20 и C-601/20 от 22 ноември 2022 година

Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Достъп на всеки член на широката общественост до информацията за действителните собственици – Валидност – Хартата на основните права на Европейския съюз – Зачитане на личния и семейния живот – Защита на личните данни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Регистър на действителните собственици. Принцип на прозрачност. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Изключения от изискването за достъп до регистъра на действителните собственици. Условия. Баланс между изискването за прозрачност по отношение на действителните собственици и на структурите за контрол на дружествата — ключов фактор при предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и зачитането на основните права на засегнатите лица, а именно действителните собственици.

Два спора с LBR относно отказа на последното да ограничи достъпа на широката общественост до информацията, свързана, от една страна, с качеството на W на действителен собственик на гражданско дружество за управление и придобиване на недвижими имоти, и от друга страна, с действителния собственик на S.

дело С-289/21 от 24 ноември 2022 година

Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност — Ефективна съдебна защита — Национално процесуално правило, предвиждащо, че жалба, с която се оспорва съответствието на национална разпоредба с правото на Съюза, става безпредметна, ако разпоредбата бъде отменена с последваща норма в хода на производството

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Енергийна политика. Право на ефективни правни средства за защита и на ефективна съдебна защита. Обезщетение за вреди, причинени от нарушение на правото на Съюза. Изменение на национална правна уредба в хода на касационно производство. Принципът на ефективност, недопускащ процесуално правило на държава членка, съгласно което — когато национална правна разпоредба, оспорена с жалба за отмяна по съдебен ред, тъй като противоречи на правото на Съюза, бъде отменена с последваща норма и поради това престане да поражда последици занапред — се приема, че е отпаднал предметът на оспорване.

Спор относно обезщетение за вредите, които I твърди, че е претърпял в резултат на решение на този национален съд, с което се установява, че подадената от I жалба срещу национална подзаконова разпоредба е станала безпредметна вследствие на изменението на оспорваната разпоредба.

Коментарите са затворени.