Държавен вестник, брой 93 от 22.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 93 от 22.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 93 от 22.11.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022 – 2023 г. и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми
ДЕКЛАРАЦИЯ относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

Президент на Републиката

УКАЗ № 256 за освобождаване на Йордан Първанов Първанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката ре-публика
УКАЗ № 257 за назначаване на Данчо Добринов Мичев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република със седа-лище в гр. Прага

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9 от 15.11.2022 г. по конституционно дело № 18 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 от 16.11.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 от 16.11.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 от 16.11.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 от 16.11.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 юли – 14 септември 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 от 17.11.2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 от 17.11.2022 г. за допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги, приет с Постановление № 220 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2021 г.)
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за качеството на социалните услуги
РЕШЕНИЕ № 896 от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.
РЕШЕНИЕ № 897 от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.
РЕШЕНИЕ № 898 от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.
РЕШЕНИЕ № 899 от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.
РЕШЕНИЕ № 900 от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.
РЕШЕНИЕ № 901 от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г. Изменения на анекси 1 и 4 (Контрол върху цибутрина и формата на Международното свидетелство за противообрастваща система)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г.

Министерство на отбраната

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната домакин (HNS) и други отговорности

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 22 от 02.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в производство на облекло“
НАРЕДБА № 18 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Работник в производство на облекло“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.