Държавен вестник, брой 92 от 18.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 92 от 18.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 92 от 18.11.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-6 от 10.11.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на земеделието

НАРЕДБА № 3 от 15.11.2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради29

Министерство на правосъдието
Държавна агенция „национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 11.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция „Национална сигурност“ при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица152
ИНСТРУКЦИЯ № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност“ при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор153

Министерство на правосъдието
Национална служба за охрана

ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 18.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Националната служба за охрана при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица153

Министерство на правосъдието
Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 04.11.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица

 

Коментарите са затворени.