Полезно в ДВ (бр. 85 от 25.10.2022 г.)

В брой 85 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Необходимата промяна се изразява в това да се създаде паралелна възможност лекарствените продукти, предписвани на обикновена бяла рецепта, да могат да се издават както електронно, така и на хартиен носител.

Затруднения срещат предимно медицинските специалисти, които нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и на които се налага да извършат допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарствени продукти, както и лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение.

Целта на направената промяна е да се даде възможност на всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти на рецептурни бланки с бял цвят както електронно, така и на хартиен носител. По този начин ще се осигури и гарантира пълния достъп на населението до лекарствени продукти, включително продължаване на възможността за предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари.

В този брой се изменя и допълва Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.

Целта на направената редакция е усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба чрез регламентиране на допълнителни възможности за лечението на българските граждани в рамките на законовоопределените процедури.

На подзаконово ниво се регламентират изискванията, постановени в нормативните актове от по-висока степен – Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето. Правото на достъп на българските граждани до медицинска помощ и услуги следва да се гарантира и закриля от държавата и в този смисъл чрез текстовете на Наредба № 2 се предоставя възможност, когато всички алтернативи за лечение са изчерпани, държавата в лицето на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса да обезпечи лечението на лицата до 18-годишна възраст при спазване на всички нормативни изисквания за това.

В новия брой на ДВ е обнародвана Многостранната конвенция за прила­гане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свива­нето на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Конвенцията, известна още с работното си наименование Многостранен инструмент, е многостранен международен договор, който позволява юрисдикциите бързо да променят определени разпоредби от спогодбите, попадащи в нейния обхват, без да се налага да водят двустранни преговори помежду си.

Основната цел на Конвенцията е да подобри разпоредбите на СИДДО срещу избягването на данъчното облагане и да повиши данъчната предвидимост чрез въвеждането на ефективен механизъм за разрешаване на спорове.

Коментарите са затворени.