Полезно в ДВ (бр. 80 от 07.10.2022 г.)

В брой 80 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбра­ната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната.

В новата наредба са включени текстове, регламентиращи смяна на местослуженето по време на командировката в същата или друга държава. Прецизирани са разпоредбите, отнасящи се за квартирното осигуряване и наемането на необзаведени жилища. Разписани са подробни разпоредби, касаещи дължимите суми от страна на Министерството на отбраната, при осигуряване от приемащата страна на дневни командировъчни средства, квартирни пари или жилища, както и на разходи за транспорт.

С приемането на отделен нормативен акт, се дава възможност на Министерството на отбраната да провежда ефективна политика по управление на човешките ресурси, по отношение на попълването на длъжности извън територията на страната, с отчитане на спецификите за всяка една отделна държава и град на командироване.

В този брой се допълва Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19.

Съгласно направената промяна лицата, регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 през последните 90 дни, както и лицата, които са със завър­шен ваксинационен курс или имат поставена допълнителна (бустерна) доза ваксина срещу COVID-19 през последните 90 дни няма да се считат за контактни лица, с изключение на случаите, в които тези лица работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване, като социални услуги или места за лишаване от свобода.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана Инструкция № 8121з-1289 от 30 септември 2022 г. за организация на дейността в Министерство­то на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението.

Изготвянето на Инструкция № 8121з-1289 цели усъвършенстване на нормативната уредба в МВР, свързана с осъществяване на дейността по териториалното обслужване на населението от полицейските органи от териториална полиция в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

В документа се предвижда възможност обслужването на определените райони да се осъществява от екип от служители в зависимост от спецификата и оценката на оперативната обстановка на обслужваната територия. Когато района се обслужва от екип ще се определя и старши на екипа – служител, заемащ по-висока длъжност или с по-голям професионален опит, в случай че служителите заемат равни длъжности. Всеки служител от екипа ще изпълнява задачите, възложени му от непосредствения началник, като ще носи отговорност за тях.

В новия акт е предвидено и воденето на една документация за всеки район, включително в случаите, когато районът се обслужва от екип. Отпадат част от административните дейности на полицейските и младшите полицейски инспектори като по този начин се цели да се акцентира върху контролната, административнонаказателната и превантивната дейност.

Коментарите са затворени.