Държавен вестник, брой 85 от 25.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 85 от 25.10.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Брой 85 от 25.10.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и осмото Народно събрание РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Четиридесет и осмото Народно събрание РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и осмото Народно събрание РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и осмото Народно събрание РЕШЕНИЕ за избиране на секретари на Четиридесет и осмото Народно събрание РЕШЕНИЕ по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИE № 7 от 18.10.2022 г. по конституционно дело № 16 от 2022 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8 от 18.10.2022 г. по конституционно дело № 15 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 20.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Администрацията на президента за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 20.10.2022 г. за изменение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 на МС от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 20.10.2022 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 5.05.2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 20.10.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 20.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 20.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 20.10.2022 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 20.10.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 21.10.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 30.04.2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 на МС от 19.07.2000 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 21.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Национална агенция за приходите

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане НАРЕДБА № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България НАРЕДБА № 19 от 5.05.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури НАРЕДБА № 13 от 31.03.2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал НАРЕДБА № 3 от 28.03.2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне НАРЕДБА № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Министерство на транспорта и съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България ИНСТРУКЦИЯ № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-552 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Остров до Горни Цибър“ ЗАПОВЕД № РД-514 от 22.08.2008 г. за обявяване за защитена зона „Остров Ибиша“ с идентификационен код BG0002007 в землищата на с. Долни Цибър и с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана ЗАПОВЕД № РД-512 от 22.08.2008 г. за обявяване за защитена зона „Остров Лакът“ с идентификационен код BG0002091 в землищата на гр. Никопол и с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен ЗАПОВЕД № РД-768 от 28.10.2008 г. за обявяване за защитена зона „Свищовско-Беленска низина“ с идентификационен код BG0002083 в землищата на гр. Белене, с. Татари, община Белене, област Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, община Свищов, област Велико Търново ЗАПОВЕД № РД-558 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Цибърско блато“ ЗАПОВЕД № РД-748 от 24.10.2008 г. за обявяване за защитена зона „Кресна“ с идентификационен код BG0002003 в землищата на селата Будилци, Влахи, Горна Брезница и Долна Градешница, Кресна, селата Ощава, Сливница и Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, селата Крупник, Мечкул, Полето, Ракитна и Сушица, община Симитли, област Благоевград, селата Горна Крушица, Илинденци, Каменица, Кърпелево, Драката и Микрево, община Струмяни, област Благоевград  

Коментарите са затворени.