Държавен вестник, брой 79 от 04.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 79 от 04.10.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 79 от 04.10.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 13 от 27.09.2022 г. по конституционно дело № 8 от 2022 г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 от 28.09.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 28.09.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за финансово осигуряване на командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раз- дел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 от 29.09.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 от 29.09.2022 г. за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г.
МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 29.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 от 30.09.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 183 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 на МС от 7.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 от 30.09.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Технически операции“, приет с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Технически операции“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Поправки

МЕМОРАНДУМ за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства (ОАЕ)

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.