Полезно в ДВ (бр. 73 от 13.09.2022 г.)

В брой 73 на “Държавен вестник” се изменя Анексът към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Ревизиран Анекс VI към MARPOL 73/78.

Измененията са приети с Резолюции MEPC.328(76), MEPC.329(76) и MEPC.330(76) на Комитета по опазване на морската среда на Международ­ната морска организация на 17 юни 2021 г. Те са в  сила за Република България от 1 ноември 2022 г.

Променят се правилата за предотвратяване на замърсяването на въздуха от корабите. Актуализирани са Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването на въздуха, Международното свидетелство за енергийна ефективност, както и Записът на строителството, свързано с енергийна ефективност.

В Допълнение IX е описана информацията, която трябва да бъде предоставена на базата данни на Международната морска организация за потреблението на гориво от корабите.

В текста е включена и форма на декларация за съответствие – докладване на разхода за гориво и измерване на въглеродния интензитет на емисиите.

На основание чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма в новия брой на ДВ се допълва Решение № 265 на Минис­терския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките сре­щу финансирането на тероризма.

 

 

Коментарите са затворени.