Полезно в ДВ (бр. 72 от 09.09.2022 г.)

В бр. 72/9.09.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.)

Обнародван е ДОГОВОР № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.(обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г., бр. 4, 7, 17 и 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 2021 г., бр. 37 от 2022 г.; попр., бр. 38 от 2022 г.)

Обнародвана е и НАРЕДБА на МП № Н-3 от 24 август 2022 г. за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Охрана“.

С тази наредба се определят условията и редът за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на:

1. държавните служители по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“ (ПУДГДО) (ДВ, бр. 60 от 2009 г.);

2. държавните служители по § 20 от пре]ходните и заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на ПУДГДО (ДВ, бр. 12 от 2017 г.);

3. лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) и териториалните и звена.

Коментарите са затворени.