Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец август 2022 г.

 

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансово отчитане (в сила от 01/09/2022); Освобождаване от ДДС и/или акциз; Данък върху добавената стойност – Място на доставка на транспортни услуги; Място на данъчно привързване; Работно време, почивки и отпуски в рамките на ЕС 

 

 

Данъчна политика

  1. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
  2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Доставки на застрахователни услуги – Място на данъчно привързване – Услуги по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застраховател – Понятие „други подобни услуги“
  3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
  4. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика
  5. Общностна система на данъка върху добавената стойност съгласно Регламент № 282/2011 (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Място на доставка на транспортни услуги – Туристически круизи по река – Река със статут на кондоминиум – Понятие „транспортни услуги“
  6. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432
  7. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 (образец)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

  1. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
  2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

Коментарите са затворени.