Държавен вестник, брой 77 от 27.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 77 от 27.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 77 от 27.09.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 236 за освобождаване на Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.09.2022 г. по конституционно дело № 13 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 от 21.09.2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 от 21.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 от 21.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столичната община за 2022 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
НАРЕДБА № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-5 от 26.09.2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност“ предложения и сигнали
НАРЕДБА № І-5 от 26.09.2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност“ предложения и сигнали

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1466 от 23.09.2022 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

Поправки

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-14 от 24.08.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

Коментарите са затворени.