Държавен вестник, брой 75 от 20.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 75 от 20.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 75 от 20.09.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 15.09.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 5.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 от 15.09.2022 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 16.09.2022 г. за изменение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 от 16.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
РЕШЕНИЕ № 672 от 15.09.2022 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столичната община – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“, изменена с Решение № 454 на Министерския съвет от 2017 г., за разширяване на съществуващите линии на Софийския метрополитен, разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна академия „г. С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“

Министерство на земеделието

МЕМОРАНДУМ за разбирателство за сътрудничество в областта на земеделието между Министерството на земеделието на Република България и Министерството на климатичните промени и околната среда на Обединените арабски емирства

Министерство на образованието и науката

МЕМОРАНДУМ за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства
НАРЕДБА № 19 от 31.08.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост“
НАРЕДБА № 6 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост“

Министерство на туризма

МЕМОРАНДУМ за разбирателство относно сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Обединените арабски емирства

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост
НАРЕДБА № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

Държавна агенция „национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ № І-2 от 9.09.2022 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ извън редовното работно време
ИНСТРУКЦИЯ № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ извън редовното работно време

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-87 от 17.08.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при хипофосфатазия в извънболничната помощ, при лечение на хронична тромбемболична белодробна хипертония (ХТБХ) в извънболничната помощ, на тежък псориазис в извънболничната помощ, при лечение на активна болест на Crohn и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболничната помощ, при лечение на активна болест на Crohn и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ, при провеждане на лечение на болни с епилепсия в извънболничната помощ, при лечение на тежка астма в извънболничната помощ

 

Коментарите са затворени.