Държавен вестник, брой 74 от 16.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 74 от 16.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 74 от 16.09.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 от 12.09.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 18 от 31.08.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-металург“

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 8.12.2020 г. за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-14 от 8.12.2020 г. за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

 

Коментарите са затворени.