Държавен вестник, брой 73 от 13.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 73 от 13.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 73 от 13.09.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 от 07.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 от 07.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 от 08.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 от 09.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
РЕШЕНИЕ № 652 от 08.09.2022 г. за допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
РЕШЕНИЕ № 265 на МС от 23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Ревизиран Анекс VI към MARPOL 73/78
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс I към MARPOL 73/78 (Забрана за използване и превоз на тежко гориво от кораби в арктически води)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. изм. и доп. _
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс I и Анекс IV към MARPOL 73/78 (Освобождаване на UNSP баржи от прегледи и изисквания за освидетелстване)53
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. изм. и доп. _53

 

Коментарите са затворени.