Полезно в ДВ (бр. 63 от 6.08.2022 г.)

В извънредния брой 63 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 1202-НС от 4 август 2022 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

С него се утвърждават образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни предста­вители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. с номера от 1-НС до 66-НС включително.

В този брой е обнародван Кодексът за професионална етика на помощник-фармацевтите.

Кодексът е изготвен във връзка с необходимостта от изпълнението на законовата делегация на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Според цитираната разпоредба съсловната организация на помощник-фармацевтите приема кодекс за професионална етика и упражнява контрол по спазването му.

Кодексът за професионална етика на помощник-фармацевтите определя система от норми за нравствено поведение, нравствени правила и морал в обществото, към които помощник-фармацевтите следва да се придържат в изпълнение на своите професионални задължения. Фармацията, като хуманитарна наука и практика се обуславя изцяло върху грижата и съхраняването на здравето на обществото и в частност на отделния човек, като се основава и зависи от морала и етиката на всеки един свой представител.

 

Коментарите са затворени.