Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 62 от 05.08.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
КОДЕКС на труда
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
ЗАКОН за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ЗАКОН за допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки

Президент на Републиката

УКАЗ № 226 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2.10.2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 29.07.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 30.04.2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 29.07.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 07.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 29.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за увеличаване на разходите за персонал по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за ремонтни дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май – 30 юни 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 29.07.2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 29.07.2022 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 29.07.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за закрила на детето
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 29.07.2022 г. за определяне на интеграционна добавка, получавана от страна на разселените лица от Украйна по Операция „Солидарност“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 29.07.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет oт 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за хората с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столичната община за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 01.08.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 01.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 01.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на Техническия университет – София, за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 30.05.2022 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 01.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 01.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 от 01.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 от 01.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 01.08.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 на МС от 24.09.2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 01.08.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 01.08.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 04.08.2022 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
РЕШЕНИЕ № 541 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 – запад“ и морски плаж „Буните 2 – изток“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 542 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Камчия – север 3“, морски плаж „Камчия – север 4“ и морски плаж „Камчия – север 5“, община Аврен, област Варна
РЕШЕНИЕ № 543 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Созопол – запад“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 544 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Червенка“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 545 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас – централен“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 546 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум – юг“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 547 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 548 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 549 от 29.07.2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Василико“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 551 от 29.07.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 588 на Министерския съвет от 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 588 на МС от 6.08.2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
НАРЕДБА № 8121з-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 17 от 21.07.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“
НАРЕДБА № 15 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за управление на електроенергийната система
ПРАВИЛА за управление на електроенергийната система
ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи
ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи

 

Коментарите са затворени.