Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 61 от 02.08.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
ЗАКОН за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
ЗАКОН за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за младежта
ЗАКОН за младежта
ЗАКОН за ратифициране на подписаното на 6 април 2022 г. в София Споразумение между правителството на Република България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан в София на 19 април 1994 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта
РЕШЕНИЕ за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 204 за освобождаване на Димитър Желязков Стоянов като представител на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет
УКАЗ № 212 за назначаване на служебно правителство от 02.08.2022 г.
УКАЗ № 213 за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 9 от 21.07.2022 г. по конституционно дело № 5 от 2022 г.
РЕШЕНИЕ № 10 от 26.07.2022 г. по конституционно дело № 21 от 2021 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
ЗАКОН за устройството и застрояването на Столичната община
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5 от 26.07.2022 г. по конституционно дело № 12 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 28.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 от 29.07.2022 г. за изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2022 г. за възлагане на „Хели Мед Сървиз“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 05.10.2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на МС от 21.07.2022 г. за възлагане на „Хели Мед Сървиз“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 05 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 29.07.2022 г. за изменение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с образуване на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с образуване на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Министерство на икономиката и индустрията

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София
ДОГОВОР между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Министерство на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-941 от 27.07.2022 г. за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техните аналози в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
НАРЕДБА № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

 

Коментарите са затворени.