Полезно в ДВ (бр. 51 от 01.07.2022 г.)

В извънредния брой 51 на “Държавен вестник” се изменя Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

С промените се регламентира, че от 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., ще се повишат с 10%. Към техния увеличен размер ще бъдат добавени и т.нар. Ковид добавки от 60 лв., както и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г. Добавките от 60 лв. ще се включат в размера и на пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., както и към тези, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за пуб­личното предлагане на ценни книжа.

С промените в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията.

С нормативния акт се уреждат и изискванията за предоставянето на ус­луги за колективно финансиране, включително за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране, за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране.

Комисията за финансов надзор ще бъде компетентен орган относно европейските достав­чици на услуги за колективно финансиране на предприятията и по отношение на услугите за колективно фи­нансиране, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка съгласно Закона за кредитните институции.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Законът за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

Съгласно направените промени, средствата от Европейските фондове при споделено управление ще се управляват при спазване на хоризонталните принципи и законност, добро финансово управление, пропорционалност и прозрачност чрез парт­ньорство и многостепенно управление с цел намаляване на административната тежест за бенефициента и при осигуряването на видимост.

Финансовите инструменти ще предоставят подкрепа на крайни получатели за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за текущи активи, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници. Подкрепата чрез финансови инструменти ще се предоставя за елементите на инвестициите, които не са физически завършени или изцяло изпълнени към датата на решението за инвестиция.

Условията и правилата за предоста­вяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнени­ето на финансовите инструменти и правила­та за управление и контрол ще се определят с нормативен акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.