Полезно в ДВ (бр. 49 от 30.06.2022 г.)

В извънредния брой 49 на “Държавен вестник” се изменя Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Целта на промените е актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства (ППС). Прилагането изменения акт ще доведе до увеличаване на приходите от тол такси и налагане на тол таксуване за пътищата втори клас, които в момента са с нулева ставка. Към настоящия момент по-голямата част от приходите от пътни такси, чието предназначение е за поддържане/ рехабилитация на републиканската пътна мрежа, се формират от винетните такси за леките превозни средства, независимо от това, че въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС.

Промяната в размера на тол таксите ще увеличи значително приходите в сравнение с отчетените за 2020 и 2021 г., чрез което ще се постигне справедлив подход при разпределение на разходите за поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 42 от 21 юни 2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации.

С приемането на Наредбата е завършена работата по създаване на цялостна правна рамка за издаване на покрити облигации от банки в страната в съответствие с Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС и Закона за покритите облигации.

С наредбата се определят изискванията към изчисляване размера на задълженията по покритите облигации и на активите от покритието; периодични стрес тестове на активите от покритието; документите, необходими във връзка с избор на наблюдател на покритието, както и застраховка на наблюдателя на покритието.

Наредбата влиза в сила от 8 юли 2022 г.

В този брой на ДВ се изменя и допълва Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите.

Целта на направените промени е да се уредят в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ функциите на Агенцията в качеството й на Одитен орган по съответните програми и фондове за програмен период 2021 – 2027 г., както и по Механизма за възстановяване и устойчивост и Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит. С приемането на акта също така ще се изпълни заложена етапна цел в Националния план за възстановяване и устойчивост със срок на изпълнение второто тримесечие на 2022 г.

За да се гарантира качествено и срочно изпълнение на одитите по европейските програми в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство и международните одиторски стандарти, се предвижда осигуряване на достатъчен административен капацитет за изпълнение на одитната дейност, както и балансирано разпределение на одитната работа по съответните източници на финансиране между одитните дирекции.

Коментарите са затворени.