Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. Неравноправни клаузи в потребителските договор. Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка.; 2. Потребителски кредит. Служебна проверка

Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен и осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST); Обезщетение за вреди поради неспазване на принципа за защита на оправданите правни очаквания; Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Вътреобщностно придобиване на стоки – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Механизъм на обратно начисляване — Национална правна уредба, съгласно която условие за прилагането на споменатия механизъм е идентифицирането за целите на ДДС — Принцип на данъчна неутралност
 4. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията
 5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Обща система на данъка върху добавената стойност — Изборен режим на облагаемост — Национална правна уредба, съгласно която правото на данъчнозадълженото лице да избере продажбата на недвижим имот да бъде облагаема с ДДС, е обвързано с условието този имот да се прехвърля на вече регистрирано за целите на ДДС данъчнозадължено лице — Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС при неспазване на това условие — Принципи на данъчна неутралност, ефективност и пропорционалност

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Отказ да се издаде заповед за изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза – Последици, свързани с неравноправния характер на договорна клауза; Служебна проверка от националния съд — Национално заповедно производство — Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Искане за дерегистрация по система Интрастат
 2. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
 3. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
 4. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
 5. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
 6. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 7. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 8. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 9. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 10. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
 11. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
 12. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
 13. Указания за попълване на Интрастат декларации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)
 2. Изчисляване на договорна лихва – осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на търговските договорености на ЕС
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.