Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ —     Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 г.; Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит – теза за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка); Преференциална данъчна ставка в ЗДДС; Лихва – договорна и законна.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане
  2. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
  3. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател
  4. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  5. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица и с място на изпълнение на територията на държава членка – Приложение № 16 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  6. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  7. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Режим „отложено плащане на акциз“
  8. Искане за дерегистрация по система Интрастат
  9. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
  10. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
  11. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
  12. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
  13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
  14. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  15. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  16. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
  17. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  18. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  19. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Доказателства, чрез които се установяват материалноправни предпоставки на правото на данъчен кредит – Получателят по доставките е този, който като носител на правото на данъчен кредит следва да установи категорично положителните факти, които му позволяват да се възползва от него
  20. Облагане на социалните разходи
  21. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика – Доказателства, които при съпоставка и в своята съвкупност подкрепят тезата за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка), при която верига от търговци фактурират една и съща стока, без да има реално движение на стоките с цел реализиране на данъчно предимство чрез приспадане на данъчен кредит и неначисляване на ДДС
  22. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит – Договори за възлагане на счетоводни услуги и активи, придобити от физическо лице с цел развиване на икономическа дейност – Лихви за несвоевременно издаване на фактури и начисляване на ДДС за извършени продажби извън периода на настъпване на данъчно събитие – Рамкови договори, в които е постигната принципна договорка за изкупуване и начин на определяне на цената – Понятие „периодични плащания“ по чл. 111, б. „в“ ЗЗД
  23. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС
  24. Отчетност и документация по ЗДДС. Отчитане на компенсацията за потребителите на горива
  25. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи – Приложение № 12 към ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  26. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
  27. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  28. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
  29. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
  30. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Данъци, мита и такси – Отказ от данъчен кредит, обоснован с факта, че получените доставки няма да бъдат използвани за последващи облагаеми доставки, тъй като търговецът е прекратил договора си с ДФЗ – Доначислен ДДС, за който не са представени доказателства за използването му във връзка с дейността на търговеца
  31. Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 година
  32. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
  33. Регистрация по ЗДДС
  34. Регламентация на местните данъци и такси
  35. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС. Компенсиране на потребителите на горива
  36. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
  37. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна – Доказване липсата на публични задължения като условие за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна – Наличие на задължения, произтичащи от влезли в сила наказателни постановления – Условия за прихващане на публични задължения с подлежащи на възстановяване вземания на лицето

 1. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – При установено материалноправно основание за издаване на кредитно известие по чл. 115, ал. 1 ЗДДС, неспазването на срока за издаването му, както и на изискванията за реквизити на данъчния документ, са основания за налагане на административни санкции на задълженото лице, но не са основания за непризнаване на извършеното коригиране на данъчна основа
 2. УКАЗАНИЯ за попълване на Интрастат декларации

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство. Издаване на разширен фискален бон при компенсиране потребителите на горива
 2. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Изчисляване размера на пенсиите
 2. Медицински протокол на ЛКК
 3. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 4. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 5. Преизчисляване на пенсиите
 6. Социални помощи по Закона за хората с увреждания

Сделки. Банки и финанси

 1. Държавен фонд „Земеделие“
 2. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице
 3. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Бюджет и одит

 1. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 8. Тарифа за размера на акцизите
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.