Нова Европейска финансова практика – юни 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-55/21 от 9 юни 2022 година

Акцизи — Възстановяване на акциз, който вече е платен чрез данъчни бандероли, поставени върху унищожен под административен надзор обработен тютюн — Задължение на държавите членки да приемат правна уредба, предвиждаща възстановяване на акциза за обработения тютюн, който е освободен за потребление и унищожен под митнически надзор

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възстановяване на акциз върху освободени за потребление акцизни стоки. Директива 2008/118 относно общия режим на облагане с акциз и Директива 2011/64/ЕС на Съвета относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, които не задължават държавите членки да предвидят възстановяване на акциза за унищожени под митнически надзор акцизни стоки, включително обработен тютюн, които вече са били освободени за потребление.

Спор относно възстановяването на акциз.

дело С-187/21 от 9 юни 2022 година

Митническа стойност – Определяне на договорната стойност на сходни стоки – База данни, създадена и управлявана от националния митнически орган – Бази данни, създадени и управлявани от митническите органи на други държави членки и от службите на Европейския съюз – Идентични или сходни стоки, изнесени за Съюза „в същия момент или приблизително в същия момент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническият орган на държава членка може да използва само сведенията, които се съдържат в националната база данни, като не е длъжен, когато тези сведения са достатъчни за целта, да прави справка с информацията, притежавана от митническите органи на други държави членки. При определянето на митническата стойност митническият орган на държава членка може да изключи договорните стойности, отнасящи се до други сделки на заявителя.

Спор между F и митническа администрация, Унгария по повод на решението, с което последният определя съгласно член 30, параграф 2, буква б) от Митническия кодекс митническата стойност на текстилни изделия с произход от Китай.

дело С-599/20 от 9 юни 2022 година

Митнически съюз – Определяне на митническата стойност – Договорна стойност – Вземане предвид на информация от национална база данни за целите на определянето на митническата стойност – Положения, при които се счита, че лицата са свързани – Съмнения, основани на истинността на декларираната цена – Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на митническата стойност. Позиция по ТАРИК. Случай, в който митническите органи изпитват съмнения относно истинността на декларация, що се отнася до класификацията и стойността на определени стоки, които се внасят в Европейския Съюз. Когато митническата стойност на внесена стока не е могла да бъде определена в съответствие с Митническия кодекс, тя се определя въз основа на информацията, съдържаща се в национална база данни.

Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“.

Спор относно определянето на митническата стойност на някои внасяни стоки.

дело С-376/21 от 16 юни 2022 година

Възлагане на обществени поръчки — Пряко и безусловно препращане в националното законодателство към разпоредби на правото на Съюза — Приложимост към поръчка с прогнозна стойност под определения в Директивата праг — Право на възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, след като установи, че предходна открита процедура е била неуспешна — Задължение за запазване на първоначалните условия на поръчката без въвеждането на съществени изменения — Понятие „възлагащ орган“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от възлагащите органи на държавите членки, когато тези поръчки се финансират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Възлагащият орган може да използва процедура на договаряне без предварително обявление, когато са изпълнени три кумулативни условия. В рамките на процедура на договаряне без предварително обявление възлагащият орган може да покани само един икономически оператор, когато тази процедура възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия на поръчката, посочени в предходна открита процедура, която е била прекратена, тъй като единствената подадена оферта е била неподходяща.

Понятие „възлагащ орган“.

Спор по повод на решението на министъра да наложи финансова корекция на община поради нарушение на правилата за възлагане на обществени поръчки, от една страна, и на правилата за използване на предоставените на посочената община европейски средства, от друга страна.

Коментарите са затворени.