Нова Европейска финансова практика – юли 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-194/21 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Допускане на данъчнозадължено лице, което преди изтичането на преклузивен срок е пропуснало да упражни правото на приспадане на начисления ДДС за придобиване, да се откаже от възможността да извърши това приспадане впоследствие, при първото използване на въпросната стока или услуга за облагаеми сделки, чрез корекция, макар да не е установена никаква злоупотреба с право.

Спор относно корекцията на пропуск да се приспадне начисленият данък върху добавената стойност (ДДС) за придобиването на земя за строеж.

дело С-696/20 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност – Вътреобщностно придобиване на стоки – Място – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неосвободени вътреобщностни доставки. Преквалифициране от данъчния орган на сделка в рамките на верижни сделки. Задължение за плащане на ДДС върху сделка, неправилно квалифицирана от страна като вътрешна сделка. Правна уредба на държава членка не се допуска, ако вътреобщностното придобиване на стоки, което се приема за извършено на територията на тази държава членка, е резултат от вътреобщностна доставка на стоки, която не се третира като освободена сделка в тази държава членка.

Спор относно определянето на размера на подлежащия на възстановяване данък върху добавената стойност.

дело С-36/21 от 14 юли 2022 година

Обща селскостопанска политика – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на защита на оправданите правни очаквания допуска правният субект да получи по силата на установения в националното право принцип на защита на оправданите правни очаквания и единствено на основание на националното право обезщетение за вредите, произтичащи от дадено от национален орган неправилно тълкуване на ясна разпоредба от правото на Съюза, при условие че това обезщетение не е равнозначно на предоставянето на предимство в противоречие с правото на Съюза, не е в тежест на бюджета на Европейския съюз и не е годно да доведе до нарушаване на конкуренцията.

Понятие „млади земеделски стопани“.

Спор по повод на поправянето на вредите, които се твърди, че са настъпили вследствие на невярната информация, която е била предоставена на S от Нидерландска държавна агенция във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика.

 

Коментарите са затворени.