Държавен вестник, брой 60 от 29.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 60 от 29.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 60 от 29.07.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 193 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, на 23 октомври 2022 г.
УКАЗ № 194 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, на 23 октомври 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 от 26.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 26.07.2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Института по публична администрация
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 на МС от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Института за стратегически анализи и прогнози
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 от 26.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 27.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-922 от 22.07.2022 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-1174 от 21.10.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
НАРЕДБА № 2 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1196-НС от 26.07.2022 г. относно обявяване на Жеко Георгиев Дандаринов за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в 47-ото Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2022 г.

 

Коментарите са затворени.