Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук.   Брой 58 от 23.07.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за здравето ЗАКОН за здравето КОДЕКС на труда КОДЕКС за социално осигуряване ЗАКОН за изменение на Закона за данък върху добавената стойност ЗАКОН за данък върху добавената стойност ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост РЕШЕНИЕ за преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“ РЕШЕНИЕ на НС за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 21.07.2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г. РЕШЕНИЕ на НС от 9.02.2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 21.07.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по горите ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 21.07.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 21.07.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 на МС от 6.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 21.07.2022 г. за възлагане на „Хели Мед Сървиз“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 05.10.2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, на територията на Република България ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 21.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с образуване на търговско дружество ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна

Министерство на труда и социалната политика

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж

Министерство на образованието и науката Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план НАРЕДБА № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5435 от 08.05.2020 г. по административно дело № 14272 от 2018 г. РЕШЕНИЕ № 7164 от 14.07.2022 г. по административно дело № 2874 от 2022 г.  

Коментарите са затворени.