Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 57 от 22.07.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 180 за награждаване на г-н Анжей Франгеш – извънреден и пълномощен посланик на Република Словения в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 183 за възлагане на парламентарната група „БСП за България“ да посочи кандидат за министър-председател

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 12.07.2022 г. по конституционно дело № 6 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 15.07.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 19.07.2022 г. за одобряване на компенсирани промени в разпределението на разходите по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 19.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на земеделието за 2022 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
РЕШЕНИЕ № 486 от 14.07.2022 г. за констатиране неизпълнение на т. 14.1 от Решение № 652 на Министерския съвет от 31 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Горно Лешко“ – участък „Велковци“, разположено в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград, и изгубено правно действие на концесията за добив на подземни богатства от находището

Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 4 от 2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни
НАРЕДБА № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 72 от 12.07.2022 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1190-НС от 19.07.2022 г. относно обявяване на Анита Петрова Коцелова за народен представител от Първи изборен район – Благоевград

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-114 на НЗОК от 23.12.2019 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ, за утвърждаване на Изисквания на НЗОК за провеждане на ензимзаместваща терапия при мукополизахаридоза тип ІІ и тип ІVА в извънболничната помощ (необнародвани) и за утвърждавне на Изисквания на НЗОК при лечение на Хроничен вирусен С хепатит над 18-годишна възраст в извънболничната помощ
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-71 на НЗОК от 1.07.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при лечение на първична надбъбречна недостатъчност под 18-годишна възраст в извънболничната помощ, за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на диабетна полиневропатия в извънболничната помощ и за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при лечение на вродени коагулопатии в извънболничната помощ“

 

Коментарите са затворени.