Държавен вестник, брой 51 от 01.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 51 от 01.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 51 от 01.07.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЗАКОН за регионалното развитие
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
ЗАКОН за държавния дълг
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
ЗАКОН за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
КОДЕКС за социално осигуряване31

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 29.06.2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
НАРЕДБА за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
НАРЕДБА за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели
НАРЕДБА за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло
НАРЕДБА за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 29.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6356 от 27.06.2022 г. по административно дело № 1108 от 2022 г.
НАРЕДБА № 8121з-1353 от 15.12.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на Министерския съвет от 24.06.2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. попр. _
ТАРИФА за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

 

Коментарите са затворени.