Държавен вестник, брой 50 от 01.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 50 от 01.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 50 от 01.07.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 159 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, на 23 октомври 2022 г.

Министерски съвет

НАРЕДБА за качеството на социалните услуги (Продължение от брой 49)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 29.06.2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
ПРАВИЛНИК за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по лекарствата

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)
НАРЕДБА № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

 

Коментарите са затворени.