Полезно в ДВ (бр. 47 от 24.06.2022 г.)

В брой 47 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извърш­ване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана сис­тема за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестици­онно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвести­ционен фонд.

Промените в Наредба № 11 целят привеждането й в съответствие с действащите разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

 От обхвата на Наредбата отпадат доставчиците на услуги за докладване на данни и поради тази причина е направена промяна в нейното наименование.

С промените се цели и постигане на съответствие с изискванията на регламентите по прилагане на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, определящи изискуемата информация в лицензионните производства.

В текущия брой на ДВ се изменя Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

Съгласно Постановление № 37 на Министерския съвет от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, считано от 1 април 2022 г., е определен размер от 710 лв. на минималната работна заплата за страната за пълен работен месец при осем часов работен ден, както и размер на минималната часова работна заплата от 4,29 лв.

Основната цел на направената редакция е Наредба № 8121з-919 от 2017 г. да бъде приведена в съответствие с промените в нормативната уредба за страната по отношение на трудовото и осигурителното право и Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване, което да осигури актуални правила за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

В тази връзка в приложение № 3 на Наредба № 8121з-919 се променят минималните прагове на начална заплата за длъжност.

Коментарите са затворени.