Полезно в ДВ (бр. 45 от 17.06.2022 г.)

В брой 45 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за пла­тежните услуги и платежните системи.

Редакцията в закона е направена във връзка с необходимостта в българското законодателство да бъдат предвидени мерки по прилагане на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, както и с цел да се попълнят някои празноти в нормативната уредба, свързани с регламентацията на реда и условията за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, и на сетълмента на нареждания за преводи в левове, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен съвет.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за ге­нетично модифицирани организми.

С направените промени законът се привежда в пълно съответствие с правото на Европейския съюз в областта на ГМО.

Транспонират се изискванията на европейското законодателство по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО, в частта касаеща принципи за извършване оценка на риска за околната среда и човешкото здраве. Те се прилагат по отношение на заявленията за освобождаване в околната среда и пускане на пазара.

Промените ще осигурят по-добра защита за човешкото здраве и околната среда от потенциалното вредно въздействие на ГМО.

В този брой се допълва Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

С допълненията в текста се цели осигуряването на условия за безпрепятствено набавяне на всички изискуеми по Закона за културното наследство документи и провеждане на процедурата по подаване на заявления за издаване на разрешения за редовни археологически проучвания, както и тяхното последващо разглеждане от Съвета за теренни проучвания в период след приключване на обявената противоепидемична обстановка.

Промяната в срока, определен в чл. 17а на Наредбата на 31 юли за 2022 г., е във връзка с изминалия период на обявена противоепидемична обстановка в страната, въведена с акт на държавен орган, което доведе до невъзможност да бъдат изготвени в срок редица административни документи от страна на общини, университети, музеи и др., а оттам и невъзможността същите да бъдат представени в срок по реда на Наредбата.

Коментарите са затворени.