Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 47 от 24.06.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна
ЗАКОН за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)
ЗАКОН за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)
ЗАКОН за ратифициране на чл. 2, ал. 3, част II от Европейската социална харта (ревизирана)
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Австрия за прекратяване на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София

Президент на Републиката

УКАЗ № 149 за награждаване на проф. Камен Димов Велев с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 17.06.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 17.06.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 на МС от 13.04.2022 г. за допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 20.06.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за електронната идентификация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността
НАРЕДБА за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
НАРЕДБА за административното обслужване
ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия
НАРЕДБА за Единната информационна система за противодействие на престъпността
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
НАРЕДБА за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

Министерство на външните работи

ДОГОВОРЕНОСТ за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни
НАРЕДБА № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
НАРЕДБА № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им

 

Коментарите са затворени.