Държавен вестник, брой 43 от 10.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 43 от 10.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 43 от 10.06.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Президент на Републиката

УКАЗ № 143 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, на 23 октомври 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 08.06.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция за инвестиции
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 на МС от 12.07.2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет за наука и иновации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 на МС от 12.05.2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 1.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 на МС от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 на МС от 12.12.1997 г. за създаване на Междуведомствена комисия по космически изследвания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 на МС от 4.11.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 10.03.2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-273 от 10.03.2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 11 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“
НАРЕДБА № 16 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“
НАРЕДБА № 12 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Касиер“
НАРЕДБА № 30 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Касиер“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Поправки

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
НАРЕДБА № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.