В брой 44 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Чрез направените промени разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 25 декември 2021 г., с които се определя нова тежест на една година осигурителен стаж в пенсионната формула.

Преустановява се възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина. Причината е, че този способ почти не се използва, като пенсионерите предпочитат разплащането по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин.

В новия брой на ДВ се допълва Методиката за изчисляване на инфраструктурни­те такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура.

С цел противодействие на отрицателните икономически последици от пандемията от COVID-19 в железопътния сектор, Европейският парламент и Съветът са приели Регламент (ЕС) 2020/1429 от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19. С посочения регламент на държавите членки е предоставена възможността да разрешат на управителите на инфраструктура да намаляват, освобождават от плащане или да отлагат плащането на такси за достъп до железопътната инфраструктура.

С промените в Методиката се цели приемането на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1429, посредством които ще се позволи на управителя на железопътната инфраструктура да намали размера на инфраструктурните такси и да освободи железопътните предприятия от плащане на такса за заявен и неизползван капацитет.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Постановле­ние № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

Промяната предвижда за времето на извънредното положение и след неговата отмяна, включително за периода на обявена извънредна епидемична обстановка и до три месеца след нейната отмяна, на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства да се предоставя субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност в размер на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски за период от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г. за определената численост на персонала към 1 ноември 2020 г.

Коментарите са затворени.