Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Запитвания от български съдилища: 1. Плащания към бенефициерите – Мълчалив отказ; Равно третиране на работници от публичния и от частния сектор; 2. Данъчни престъпления – Възможност за задочен процес; 3. Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз

Прилагане на намалена ставка на ДДС за услуги; Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка; Възстановяване на суми, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза; Понятие „данъчните разпоредби“

 Данъчна политика

 1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на възстановяване или право на плащане на парични суми, събрани или отказани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Антидъмпингови мита, вносни мита, възстановявания при износ и имуществени санкции — Възстановяване на суми, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза — Плащане на лихва — Ограничение за плащането на лихви при възстановяване на мита — Принцип на ефективност — Национална правна уредба, предвиждаща олихвяване, считано от момента на сезирането на съд
 2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на дивиденти – Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на дивиденти – Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка – Плащане на данъчни кредити на получателите на дивидент
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Обща система на данъка върху добавената стойност — Продажба на карта, даваща право на притежателя да ползва редица туристически услуги за ограничен период от време — Понятия „ваучер за множество различни плащания“ и „ваучер за конкретна цел“
 4. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на лицата да присъстват на съдебния процес – Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода – Информация за съдебния процес – Невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи разумни усилия – Възможност за задочен процес и задочно осъждане – Право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество
 5. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз — Процесуални гаранции — Обезпечаване и конфискация на вещ, принадлежаща на трето лице извън наказателното производство — Национална правна уредба, която в рамките на съдебната фаза на производството не предвижда правно средство за защита на трети лица и не допуска евентуално връщане на вещта преди приключване на наказателното производство
 6. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги – Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Освобождавания, свързани с предоставянето на детско, младежко, училищно или университетско образование — Предоставяне на услуги в областта на образованието, допълващи учебната програма — Частноправен субект, предоставящ такива услуги с търговска цел
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност – Ставка – Временни разпоредби за някои трудоемки услуги – Обновяване и ремонтиране на частни жилища – Прилагане на намалена ставка на ДДС за услугите за ремонт и поддръжка на асансьори на жилищни сгради – Понятия „обновяване“, „ремонтиране“, „частни жилища“ и „обновяване и ремонтиране на частни жилища“
 8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчна измама чрез укриване на дължимия данък — Санкции — Национално законодателство, което предвижда административна и наказателна санкция за едно и също деяние — Ограничаване на принципа ne bis in idem — Изискване да се предвидят ясни и точни правила — Възможност за вземане предвид на тълкуването на националното законодателство от националните съдилища — Необходимост да се предвидят правила, гарантиращи пропорционалността на съвкупността от наложени санкции
 9. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Митнически съюз — Данък върху добавената стойност — Лица—платци на данъка — ДДС при внос — Солидарна отговорност на косвения митнически представител и на дружеството вносител — Мита — Понятие „митническо задължение“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U3
 2. Заявление за удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по заетостта
 3. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване
 4. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Изключване на данъчни разпоредби – Електронна търговия – Телематичен портал за посредничество във връзка с недвижими имоти – Изключване на данъчната област – Регионална правна уредба относно данък за обектите за туристическо настаняване – Разпоредба, задължаваща посредниците да предоставят на данъчните органи при писмено искане определени данни относно дейността на такива обекти с цел да се определят лицата – платци на този данък – Липса на дискриминация – Липса на ограничение – Понятие „данъчните разпоредби“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Въздействие на дадена практика върху благосъстоянието на потребителите и структурата на пазара – Съставляваща злоупотреба практика с отстраняващ ефект – Способност на практиката да породи отстраняващ ефект – Използване на средства, различни от характерните за основаната на качествата конкуренция – Невъзможност за също толкова ефективен хипотетичен конкурент да отговори на практиката – Наличие на антиконкурентно намерение – Отваряне за конкуренцията на пазара за продажба на електрическа енергия – Предаване на чувствителна търговска информация в рамките на група от дружества с цел запазване на господстващо положение на даден пазар, наследено от законен монополист – Носене на отговорност от дружеството майка за поведението на дъщерно дружество – Понятие „злоупотреба“
 3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на евентуалната неравноправност на договорна клауза
 4. Основните свободи в ЕС и свободата на стопанска инициатива – Права върху интелектуална собственост – Отправяне на извънсъдебно предупреждение с цел да се гарантира спазването на право върху интелектуална собственост – Разходи за адвокат – Национална правна уредба, която при определени условия ограничава възстановимия размер на тези разходи – Понятия „съдебни разноски“ и „други разходи“
 5. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Схеми за директно подпомагане – Плащания към бенефициерите – Срок за плащане – Мълчалив отказ по заявлението за подпомагане

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници – Обезценяване на капиталови инструменти – Защита на правата на акционерите и кредиторите – Проспект за публикуване при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Неточна информация в проспекта – Иск за унищожение на договора за придобиване на акции, предявен срещу универсалния правоприемник на кредитната институция, за който има решение за преструктуриране
 2. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договор от разстояние между потребител и търговец — Задължение на търговеца да уведоми потребителя за наличието на търговска гаранция на производителя и за свързаните с нея условия — Условия, при които възниква такова задължение — Съдържание на информацията, която трябва да се съобщи на потребителя относно търговската гаранция на производителя — Понятия „търговска гаранция“ и „условия за търговските гаранции“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – CHF съставен САРОН

Класификатор по държави

 1. Географски особености на прилагането на ДДС в общността
 2. Еволюция на ставките на ДДС, приложими в страните-членки
 3. Прилагане на „Паркингова“ (преференциална) ставка в някои страни-членки
 4. Прилагане на намалени ставки на ДДС от страните членки по отношение на категориите стоки и услуги, съдържащи се в Анекс III на Директива 2006/112/ЕС
 5. Случаи, в които нулевата ставка се прилага към потреблението в законодателството на страните членки (Раздел VIII, Част IV от Директива за ДДС 2006/112/ЕС)
 6. Списък на ДДС ставките, прилагани в страните-членки
 7. Списък на свръхнамалените ставки (по-малко от 5%), прилагани в някои страни членки
 8. Ставки на ДДС, общо прилагани в страните-членки към някои продукти или услуги

Справочник

 1. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2022 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 3. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.