Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Лихви за забава върху дължимия ДДС в обхвата на солидарната отговорност – Тълкувателно решение; Данъчен кредит при начисляване на ДДС след законовите срокове; Изчисляване на договорна лихва – Отсрочване на задължения във връзка с пандемията

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Услуги с развлекателен характер по смисъла на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, чиято разпоредба не урежда изчерпателно хипотезите, при наличието на които място на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се провежда събитието
  2. Облагане на представителните разходи, даренията и спонсорството, отчетени като разходи – Отказано право на приспадане на данъчен кредит – ДДС не подлежи на приспадане по отношение на разход, който не представлява стриктно разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, забавления и развлечения
  3. Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит при начисляване на дължимия ДДС след законово определените срокове – „Укрита“ доставка по смисъла на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС – Позоваване на правото на Съюза с измамна цел или с цел злоупотреба
  4. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Отказано право на приспадане на данъчен кредит – Наличие на относителна симулация и на знание у ревизираното лице за участие в данъчна измама – Данъкът върху добавената стойност не подлежи на приспадане по отношение на разход, който не представлява стриктно разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, забавления и развлечения
 • Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Включване на лихвите за забава върху дължимия и невнесен ДДС в обхвата на солидарната отговорност

 1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 2. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност
 3. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна

Труд и работна заплата

 1. Данни (отчет) за положен извънреден труд на основание чл. 149, ал. 2 от КТ
 2. Заявление за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях
 3. Заявление за вписване в специален регистър на колективен трудов договор на предприятие или на допълнително споразумение (анекс) към колективен трудов договор на предприятие
 4. Заявление за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
 5. Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ
 6. Искане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Данни за осигуреното лице – правила и примери за попълване
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 3. Изисквания към пенсионноосигурителните дружества при осъществяване на дейност по задължително допълнително пенсионно осигуряване

Бюджет и одит

 1. Заявление за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка
 2. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)
 3. Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им. Отсрочване на изискуеми задължения във връзка с пандемията
 2. Жалба (сигнал) до Комисията по финансов надзор
 3. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите институции
 4. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 5. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и финансовите институции
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – USD осреднен SOFR

Валутни курсове, конвертор. Лихви и индекси

 1. Обезпечен овърнайт лихвен процент (осреднени стойности) за USD – SOFR Averages

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 3. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 4. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 – 2022 г.
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 8. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 11. Списък на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия
 12. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB
 13. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 14. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 15. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 16. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.