Държавен вестник, брой 39 от 27.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 39 от 27.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Държавен вестник, брой 39 от 27.05.2022 г. Брой 39 от 27.05.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ЗАКОН за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози ЗАКОН за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г. РЕШЕНИЕ за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на „Български пощи“ – ЕАД – неизплатените заплати на служителите и хакерската атака

Конституционен съд

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 20.05.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 20.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за закупуване на училищни автобуси ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 20.05.2022 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Министерство на околната среда и водите

СПОРАЗУМЕНИЕ по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия  

Коментарите са затворени.