Полезно в ДВ (бр. 33 от 29.04.2022 г.)

В брой 33 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

 Целта на направените изменения е актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим на работа, с оглед интензивността на работа в тези структури, както и спецификата и отговорностите при осъществяване на организацията за поддържане на този режим на работа.

Актуализирано е Приложение № 1, като измененията са предимно в стойностите, които Министерство на здравеопазването заплаща за част от осъществяваните дейности.

Увеличена е стойността за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ за извършените дейности по оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.

Диференцирана е и стойността на медицинските дейности, а именно стойността, която Министерство на здравеопазването заплаща за извършените дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, с доказано качество, в зависимост от вида експертиза.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с целесъобразното и ефективно разпределение на допълнително предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за субсидирани дейности, чрез актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

С направените промени се разширява продуктовият обхват на централизираното възлагане чрез включване на доставка на електрическа енергия и мобилни и стационарни телефонни услуги. Актуализира се кръга от потребители на централизираното възлагане, като се отчитат законодателни, структурни и организационни промени в администрациите и се прецизират текстовете, уреждащи взаимоотношенията между възложителите и Централния орган за покупки.

Прецизират се и разпоредбите уреждащи обмена на информация между Централния орган за покупки и потребителите в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, уреждащи използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.