Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец април 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Национални изисквания за счетоводната отчетност като задължение, според което всяко данъчнозадължено лице води подробна отчетност; Данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица; Сметка за изплатени суми 2022 г.; Изчисляване на договорна лихва.

Данъци и данъчни облекчения

  1. Облагане на вътреобщностните услуги в Закона за данък върху добавената стойност, вкл. Великобритания и Северна Ирландия – Предпоставки на ЗДДС, за да се приеме, че пряк получател на фактурирани услуги се явяват свързаните дружества – Неприложимост на нормата на чл. 73а от ЗДДС поради факта, че е налице неосчетоводяване на издадени фактури и укриване на данни за доставките
 • Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Право на данъчен кредит при участие във „верига от доставки“ – Наличие на реална „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 14, пар. 1 от Директива 2006/112 – Липса на доказателства за реално участие в стопанските операции

 

 1. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Липса на разплащане на данъчната основа и начисления ДДС по банковата сметка на дружество и извършено плащане по банкови сметки на физически лица – За обосноваване на наличие на „знание“ по смисъла на чл. 177, ал. 2 ЗДДС е необходимо да бъдат установени обективни обстоятелства, които да сочат, че действителните отношения между търговците надхвърлят рамките на обичайните делови отношения
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 4. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Корекция на начисления ДДС във връзка с неоснователно издадено кредитно известие – Доставка по фактура с авансово плащане по предварителен договор – Доказателства за настъпване на предпоставки за издаване на кредитно известие

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти
 2. Счетоводен стандарт (СС) 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси – разяснения – Спазване на националните изисквания за счетоводната отчетност като задължение, според което всяко данъчнозадължено лице води достатъчно подробна отчетност за прилагания ДДС и за неговия контрол от данъчните органи – Право на данъчен кредит, упражнено извън срока по чл. 72, ал. 1 ЗДДС – срок, който следва да се счита за нормален и достатъчен и съобразен с принципа на правна сигурност, т. е. правата да се упражняват от носителите им в разумни срокове, а не в необозрими във времето периоди

Труд и работна заплата

 1. Декларация за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.)
 2. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 40 от 31.03.2022 г.)
 3. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.)
 4. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа от лице до 18-годишна възраст
 5. Искане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
 6. Сигнал за нарушаване на трудовото законодателство
 7. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 40 от 31.03.2022 г.)
 8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 2. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 3. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет.  Разплащания по договори
 2. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 3. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.
 4. Примерен образец на писмо на корекции по чл. 110 от ЗПФ за ПРБ, които не изготвят програмен и ориентиран към резултатите формат на бюджет, за дарения и други безвъзмездно получени суми в лева от минали години
 5. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Ключови показатели за България
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Минимална работна заплата за страната
 6. Минимални и максимални размери на пенсиите
 7. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2024 г.
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 12. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина
 13. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.