Държавен вестник, брой 33 от 29.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 33 от 29.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 33 от 29.04.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 19.04.2022 г. по конституционно дело № 14 от 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 21.04.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
НАРЕДБА № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 42 от 8.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия (част I)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 42 от 8.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия (част II)

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8843 от 23.07.2021 г. по административно дело № 1917 от 2021 г.
НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
РЕШЕНИЕ № 3618 от 15.04.2022 г. по административно дело № 536 от 2022 г.
НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2022 г.

 

Коментарите са затворени.